Generelt om allergier

Det er viktig å være klar over at atopisk eksem ikke er lik allergisk eksem. Kostens betydning for eksem er et løpende diskusjonstema. Like fullt er det for mange barn med moderat til alvorlig eksem viktig å utelukke matallergier så tidlig som mulig for å unngå forverring av eksemplager og andre overfølsomhetssymptomer.
Mange får høre at barnet er for lite til allergitesting på matvarer. Dette medfører ikke riktighet. Samtidig er det viktig å vite at allergitesting i blodprøve eller prikktest i hud ikke forteller den hele sannhet, og utredning av matvareoverfølsomhet bør gjøres av allergi-kompetent barnelege.

Atopisk eksem har mange årsaker.

Ved moderat til alvorlig eksem som debuterer i tidlig spedbarnsalder bør allergier utelukkes, og barna bør utredes av allergi-kompetent barnelege. Det er viktig å være klar over at mange barn er sensibilisert (følsomme) for vanlige fødemidler allerede før fødselen.Symptomer på fødemiddelallergier opptrer ikke sjelden før ammingen er avsluttet, ettersom kumelksproteiner passerer fra mor til barn gjennom morsmelken. De flese barn som blir følsomme for kumelk får sine symptom før eller i tilslutning til nedtrapping av amming og ved begynnende introduksjon av morsmelkstillegg/kumelk.

Kosthold

Det skal aldri elimineres matvarer i kosten på basis av blodprøve eller hud-prikktest alene. Det bør alltid gjøres delvis eller full fjerning av fødemiddelet i kosten med påfølgende gjeninnsetting med evaluering av symptomer. For å illustrere de vanskelige avveininger vet man at opptil 50 % av barn med kumelksallergi har negativ prikktest! Ved sikker påvisning av fødemiddel-allergier elimineres fødemiddelet, og barnet tas til ny prikktest og evaluering hver 6. mnd. Husk også at barn i vekst trenger rikelig kalorier, kalk og andre vitaminer. En ukritisk fjerning av matvarer i kosten må det advares mot.