Årsaksfaktorer ved astma

Predisponerende faktorer

Arvelighet er den viktigste enkeltfaktor. Dersom en av foreldrene har atopi (eksem,astma, høysnue) er det 20 -30 % risiko for barnet for selv å få atopi, dersom begge foreldre er atopikere øker risiko til 40-70 %! Evnen til å reagere med luftveisallergi hos barnet er den viktigste enkeltfaktor når det gjelder risiko for at barnet fortsetter med astma utover skolealder. 

Årsaksfaktorer

Fortsatt er det tvil om det er gunstig at barnet har luftveisinfeksjoner i 1. leveår mhp astma utvikling; nylig publisert forskning indikerer imidlertid at nedre luftveisinfeksjon første 12 levemnder tredobler risiko for astma første 10 leveår.
Allergi er i særklasse den viktigste enkeltfaktor for astma hos barn og unge. Man diskuterer fortsatt hvorvidt det er er en risikofaktor å ha pelsdyr i hjemmet. Fortsatt der det slik at man anser at barn med betydelig atopi i familien bør advares mot å ha pelsdyr hjemme. 40 % av 4-åringer med astma har allergier, mens 80 % av barn som fortsetter med astma utover i skolealder har påvist allergi.Fødemiddelallergier som årsak til astma er meget sjelden, men via brekninger ved f eks kumelksallergi kan barnet ha gastroøsofageal reflux med overgang av mat og mavesyrepartikler til lungene.

Tilleggsfaktorer

Mors røyking under svangerskap samt eksponering for sigarettrøyk bidrar til astmasymptomer. Dårlig innemiljø er en viktig tilleggsfaktor, spesiellt fordi dette øker risiko for middallergi og muggsoppallergi. Likefullt kan eksponering for allergener på skole og arbeidsplass være betydnings fullt. Luftforurensninger utendørs spiller en uklar rolle, men er sannsynligvis uheldig pga mye svevestøv inneholdende forskjellige partikler. Særskilt interesse og bekymring rettes nå mot eksos fra dieselbiler.